ความเชื่อของเรา

One true God

มีพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงสำแดงพระองค์เองต่อโลกนี้ ผู้ซึ่งเป็นทั้งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ (ทรินิตี้) (มัทธิว 28:19)

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดเพียงหนึ่งเดียวและทางเดียว พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนเพราะบาปของเราและหลังจากนั้นสามวัน พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมาจากความตาย (ยอห์น 14:6, กิจการ 2:22-24)

พระคัมภีร์ไบเบิ้ลเป็นข้อความเดียวของพระเจ้าที่ถูกเขียนขึ้นและถูกดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (2 ทิโมธี 3:16-17, 2 เปโตร 1:19-21)

บุคคลใดก็ตามจะรอดได้ก็โดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ (เอเฟซัส 2:1-10, โรม 3:23-25) คนๆ นั้นจะต้องมีความเชื่อและเชื่อฟัง และจำต้องมีความเชื่อที่มากเพียงพอ ที่เข้าใจถึงผลแห่งความบาปของตัวเอง เพื่อจะได้รับความรอดซึ่งของเป็นประทานนี้ (ยากอบ 2:14-26, ลูกา 14:25-33)

เมื่อที่บุคคลนั้นได้กลับใจใหม่และรับบัพติศมา บาปของเขาจะได้รับการอภัยและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเริ่มทำงานในชีวิตของเขา (กิจการ 2:36-41)

สาวกที่ได้รับการบัพติศมาเท่านั้นที่เป็นสมาชิกของคริสตจักร (1 โครินธ์ 12:12-13)

พระมหาบัญญัติในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ที่พระเยซูตรัสไว้ใน มัทธิว 22:37-39 : จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

เพราะความรอดเป็นพื้นฐานของพระคุณและไม่ใช่เป็นผลงานความดีของเราเอง ฉะนั้นการเป็นสาวกจึงมีความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตและทำงานเพื่อพระเจ้าตามหลักพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นมาเป็นสาวก (มัทธิว 28:20, ฮีบรู 3:12-13, โคโลสี 1:28-29) และรับใช้ผู้ที่ขาดแคลนและยากไร้ (ยากอบ 1:27)